Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej – organizacja polityczno-gospodarcza, ustalająca płacę minimalną


Przedstaw temat w ASEAN (ASEAN) i wyjaśnij, w jaki sposób APEC i ASEAN są ze sobą powiązane.

Płaca minimalna ASEAN to minimalna płaca dla pracowników w krajach ASEAN. Została pierwotnie ustanowiona przez Wspólnotę Gospodarczą ASEAN w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia pracowników z krajów Azji Południowo-Wschodniej i zapewnienia, że ci, którzy pracują w tych krajach, otrzymują odpowiednie wynagrodzenie.

Od momentu powstania ASEAN stara się tworzyć społeczność gospodarczą, w której może łączyć swoje zasoby, umiejętności i zasoby, a tym samym tworzyć wspólny rynek. Wysiłek ten był możliwy dzięki pomocy globalnych korporacji, takich jak IBM Corporation, Microsoft Corporation i Google Inc. Członkowie ASEAN ustanowili również mechanizmy wymiany informacji (takie jak Rada Współpracy Internetowej), aby ułatwić współpracę między państwami członkowskimi w kwestiach związanych z gospodarki, handlu i inwestycji.

ASEAN to stowarzyszenie narodów, które mają wspólne korzenie kulturowe i historyczne, ale znajdują się na różnych kontynentach i regionach. Stowarzyszenie zostało pierwotnie założone w 1967 roku w celu promowania regionalnej współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi. Mimo to wciąż toczy się wiele dyskusji na temat organizacji ASEAN i jej początków. Na przykład, w zależności od tego, z jakiego punktu na to patrzysz, może być postrzegana albo jako instytucja, która miała rozwiązywać pewne problemy krajów członkowskich, albo jako wehikuł procesów politycznych w Azji Południowo-Wschodniej.

W przeciwieństwie do wielu innych organizacji, takich jak UE czy ONZ, ASEAN nie posiada żadnych formalnych statutów ani dokumentów prawnych związanych z jego działalnością. Dlatego autorzy AI mają za zadanie generować treści na tematy, które odnoszą się do celów i zadań organizacji.

W niedawnym sondażu ministrowie ASEAN zdecydowali o płacy minimalnej dla swoich krajów. Ministrowie ASEAN postanowili obniżyć średnią stawkę godzinową z 15,29 USD do 13,87 USD (Wietnam) i 14,99 USD (Tajlandia).

Aby zmierzyć dotkliwość bezrobocia i ubóstwa, ASEAN opracował dla swoich członków płacę minimalną. ASEAN ma na celu poprawę standardów życia w całym regionie poprzez zwiększenie dostępności miejsc pracy i zapewnienie godnych możliwości pracy. Jednak ważne jest, aby płace minimalne były ustalane na poziomie akceptowanym na szczeblu międzynarodowym, aby zapewnić ich zgodność z normami międzynarodowymi.

Krok w kierunku tego celu nastąpił w kwietniu 2013 r., kiedy państwa członkowskie ASEAN uzgodniły w umowie o partnerstwie gospodarczym minimalną płacę dla każdego państwa członkowskiego. Płaca minimalna będzie oparta na średniej stawce 8% rocznie dla wszystkich pracowników w kraju – w tym dorosłych i dzieci – i wzrośnie do 15% rocznie dla dorosłych powyżej 16 roku życia. Średnia stawka 14% rocznie dotyczy płac dzieci. W 2014 r. inne kraje również zgłosiły własne propozycje dotyczące wynagrodzeń, w tym Wietnam, który następnie dołączył do ASEAN w 2013 r. wraz z Indonezją, Malezją i Tajlandią.

Wszyscy rozumiemy, że ASEAN odgrywa kluczową rolę we wzroście gospodarczym regionu. Organizacja ustala płacę minimalną dla swoich krajów członkowskich (Filipiny, Malezja, Singapur i Tajlandia), która należy do najwyższych w ASEAN.

Poza wyznaczeniem punktu odniesienia dla swoich krajów członkowskich, ustanawia również „Świadectwo Zaangażowania Asean”, które pokazuje, że rządy Asean są zaangażowane w zacieśnianie współpracy w kwestiach rozwojowych i daje im pretekst do współpracy na całym świecie we wspólnych kwestiach, takich jak zmiany klimatu , prawa człowieka czy zrównoważony rozwój.

ASEAN Minimum Wage Association to organizacja, której celem jest pomoc pracownikom w regionie ASEAN w uzyskaniu godziwych zarobków przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniego pakietu warunków pracy. Stowarzyszenie pomaga również poprawić ich standard życia, zapewniając swoim członkom szkolenia i pomoc.

ASEAN Minimum Wage Association to organizacja non-profit, która ustala minimalną płacę w regionie. Odbywa się to poprzez ustalenie minimalnego poziomu płac dla różnych branż i podobszarów kraju. Ma to na celu przyciągnięcie inwestycji zagranicznych i zminimalizowanie bezrobocia.

Stowarzyszenie ASEAN ds. Płacy Minimalnej Narodów Azji Południowo-Wschodniej (AAMWNA) jest organizacją non-profit, która zrzesza kraje Azji Południowo-Wschodniej w celu ochrony i poprawy życia swoich obywateli.

AAMWNA jest jedną z największych i najbardziej wpływowych organizacji praw pracowniczych w regionie, której członkowie reprezentują obecnie 144 rządy i inne oficjalne organy.