Jednolita płaca minimalna w ASEAN?


Od 2015 roku ASEAN chce wprowadzić jednolitą płacę minimalną dla milionów ludzi, którzy są członkami wspólnoty. Prace mające na celu wprowadzenie jednolitej płacy minimalnej trwają i niedawno kraje członkowskie zapowiedziały ustalenie biura ds. tematu jednolitej płacy minimalnej.

Jest to ważny krok ze strony krajów ASEAN, dlatego że pomogłoby to milionom ludzi w radzeniu sobie z problemami finansowymi, jakie mają setki pracowników w całej społeczności. Jednak wprowadzenie wspólnej płacy minimalnej przysporzy trochę problemów, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na rynek pracy.

Kraje ASEAN są bardzo różnorodne gospodarczo, więc ustalenie jednolitego wynagrodzenia może poważnie wpłynąć na gospodarki krajów, które są silniejsze ekonomicznie niż inne. Tak więc ważne jest, aby kraje ASEAN dobrze przemyślały skutki społeczne i ekonomiczne swoich działań, ponieważ mogą one mieć ogromny wpływ na Pracowników społeczności ASEAN.

Wszystko wskazuje na to, że dobrze zaplanowane działania mogą przyczynić się do poprawy poziomu życia setek pracowników i poprawić globalny standard wynagrodzeń zatrudnionych osób. Dlatego też temat jednolitej płacy minimalnej nadal pozostaje otwarty i czeka budowanie strategii osiągnięcia takich celów oraz dopracowania kwestii socjoekonomicznych.

Od 2018 roku cała wspólnota ASEAN pracuje nad wprowadzeniem jednolitej płacy minimalnej w każdym kraju. To inicjatywa, której celem jest ochrona pracowników i należyte ich wynagradzanie. Jednak powodzenie tego projektu zależy od członków ASEAN, a także od państw stowarzyszonych.

Około 55 milionów ludzi zamieszkuje państwa ASEAN, a liczba ta rośnie z roku na rok. Większość mieszkańców tego regionu to pracownicy niższego szczebla i właśnie oni będą czerpać korzyści z realizacji tego programu. Jeśli plan się powiedzie, pracownicy mają szansę otrzymać godne świadczenia, takie jak podwyżka minimalnego poziomu płacy.

Kraje ASEAN musza jeszcze ustalić sposoby monitorowania i egzekwowania stawek minimalnych oraz plotek dotyczących wyboru województw do objęcia programem, aby upewnić się, że żaden z zatrudnionych nie będzie pominięty.

Należy docenić inicjatywę ASEAN w walce o godne wynagrodzenie dla niżej uposażonych pracowników. Mamy nadzieję, że projekt się powiedzie i będzie miał pozytywne skutki dla pracowników i gospodarek poszczególnych krajów ASEAN.

Rozmawiamy ostatnio wiele na temat starań, jakie mają państwa Azji Południowo-Wschodniej zrzeszone w ASEAN o uzyskanie jednolitej i zharmonizowanej płacy minimalnej. Rządy państw ASEAN już podsumowały m.in. 5-letni program współpracy, w którego ramach starają się unifikować wszystkie kwestie związane z polityką lewicy i radykalnymi zmianami społecznymi. Chcą one bowiem podnieść poziom życia obywateli swoich krajów, a jednolita płaca minimalna jest jednym z fundamentalnych elementów tego programu.

Wszystkie państwa ASEAN są już ze sobą połączone międzynarodowymi umowami, dlatego też nadchodzący krok bardzo możliwe będzie ulepszeniem istniejącego systemu regulacji rynkowych. Jednolita płaca minimalna będzie miała wiele pozytywnych konsekwencji dla pracowników oraz obywateli państw tego regionu. Przede wszystkim powinna ona zapewnić stabilność finansową pracownikom i lepsze warunki pracy. Ponadto umożliwi to także rzetelne śledzenie sytuacji ekonomicznej poszczególnych państw Azji Południowo-Wschodniej i ich porównanie ze sobą oraz ze średnią światową.

Chociaż ASEAN przeznacza odpowiednie fundusze na realizacje tych celów, to nadal wiele osób sceptycznie podchodzi do proponowanych rozwiązań. Obecnie trzeba bowiem jeszcze usunąć strukturalne zagrożenia i trendy społeczne, które mogłyby okazać się problemem dla realizacji postulatu jednolitego systemu płacy minimalnej w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Zatem czas pokaże czy plan ten zostanie zrealizowany czy nie.